English

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıDevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

A
A
A
İdari Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

                       İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürünün Görevleri:

 

DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Teşkilatı personelinin lojman, dinlenme tesisleri ile merkezde bulunan misafirhane v.b sosyal tesislerden ve hizmetlerden yararlanma konularındaki başvuruları ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ yönerge, tamim ve uygulama talimatlarına uygun olarak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

Yönetmelik ve tebliğ doğrultusunda Makam tarafından onaylanan lojman ve kamp tahsisleri ile lojmanda oturma süresi dolanların tahliyeleri için gerekli tebligatları yapmak. Merkezde devir teslim işlemlerini yürütmek.

Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren ve sorumluluğunda olan sosyal tesisler ve hizmetlerle ilgili sorun ve noksanlıkları belirlemek, bakım, onarım ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, ettirmek. Bunların temini için gerekli faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonları sağlamak.

Yemekhane, sosyal tesis ve hizmet birimlerinin sözleşme, genelge ve talimatlara uygun olarak ve amaçları doğrultusunda hizmet verip vermediklerini kontrol etmek.

Kuruluş çalışanlarının sosyal tesislerden ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanması için gerekli tedbirleri almak.

Merkez teşkilat çalışanlarının çocuklarına kreş açmak, kreşin oluşabilecek sorun ve noksanlıklarını belirlemek, bakım, onarım ve noksanlarını tespit etmek, kreş personelini genelge talimat ve sözleşmelere uygun olarak amaçları doğrultusunda hizmet verip vermediklerini kontrol etmek, bu konuyla ilgili gerekli faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonları sağlamak.

Kuruluşumuz çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltmek, birbirleriyle kaynaşmalarına yardımcı olarak çalışmalarında verim gücünü artırmak amacıyla çeşitli dallarda müzik, spor ve folklor çalışmaları ile resmi tatil günlerinde yakın çevre gezileri düzenlenmesi ve personel çocukları için yaz okulu açılması gibi sosyal etkinlikleri geliştirmek ayrıca teşkilatımızın kuruluş yıldönümlerinde, belirli sürede hizmeti geçenleri onur’e etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek. Kuruluşumuz emeklileri için muayyen zamanlarda çeşitli etkinliklerde bulunmak.

Görev alanı ile ilgili konularda yönetmelik ve kurum içi talimatların hazırlanmasını sağlamak, uygulamaları takip etmek.

Genel Müdürlük garajında bulunan araçların, araç takip formları ile akaryakıt sarf formlarını düzenlemek, Merkezdeki genel ve özel hizmet araçları ile iş makinelerinin faaliyetlerini izlemek, kontrollerini yapmak, akaryakıt kullanım miktarlarını takip etmek ve madeni yağ, yakıt, antifreeze, kalorifer yakıtı (fueloil-doğalgaz) kontenjanlarını tahsis etmek, söz konusu araçların tahsis, yer değiştirme, görevlendirme ve kayıt silme işlemlerini yürütmek.

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatında kullanılan araçların tahsisi, görevlendirilmesi, periyodik bakımı, onarımı, parça temini ve yakıt ihtiyacının karşılanması işlerini yürütmek.

Genel Müdürlüğümüzde çalışan personelin ulaşımının sevk, idaresi, denetimi, puantaj ve kontrollerini sağlamak.

Merkez teşkilatında bulunan taşıtların trafik sigortası, kasko sigortası, motorlu taşıtlar vergisi,  fenni muayene ve benzeri işlemlerini yaptırmak, trafik kazalarına ilişkin işlemleri takip etmek,

Merkeze bağlı araçlarla ilgili trafik cezalarının ödenmesi işlemlerini sağlamak,

 

Genel Müdürlük otoparkına gelen araçların giriş ve çıkışlarını kontrol ederek, araçların düzenli park etmelerini sağlamak.

Genel Müdürlük personelinin ikametgâhlarına göre personel taşıma hizmetine yönelik olarak personel taleplerine göre servis güzergâh değişikliklerini Hizmet Alım Şube Müdürlüğü ile koordine ederek belirlemek,

Genel Müdürlük bünyesinde bulunan araçların görev mahallerine hareketi için şoför görevlendirmek, giriş – çıkışlarını kontrol etmek.

Genel Müdürlük bünyesindeki şoförlerin iş ile ilgili her türlü çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek.

711 sayılı Kanun ve Yönetmeliğine göre Nöbetçi Memurluğu hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

Nöbetçi memurluğu özel talimatına göre çalışmak.

6/7337 Sayılı Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik hükümleri doğrultusunda çalışmak.

Genel Müdürlük binasının marangoz, çilingir ve tamirat işlerini yapmak veya yaptırmak.

Genel Müdürlük binasında kullanılan su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak.

 

Genel Müdürlük binasındaki Elektrojen gruplarını çalıştırmak, yakıt temin etmek.

Elektrik sarfiyatının denetimini yapmak, fatura bedelinin ödenebilmesi için gerekli tutanaklarla faturayı Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı bildirmek.

Genel Müdürlük binasında bulunan asansörlerin bakım sözleşmesini yaparak, sözleşme doğrultusunda periyodik bakımlarını ve onarımlarını yaptırmak, asansörlerin tadilata ihtiyaç duyması halinde İşletme Daire Başkanlığına, mevcut asansörlerin yenilenmesi veya yeni asansör yapımı için İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına gereğinin yapılması için bildirimde bulunmak,

Kalorifer ısıtma ve soğutma sistemlerini işletmek, yakıt ikmalini sağlamak.

Su alımını yapmak ve içme suyunu temin etmek.

Atık su giderlerinin bakım ve kontrolünü yapmak veya yaptırmak.

Isıtma ve soğutma sistemleri, asansör, elektrik ve elektrojen gruplarında meydana gelen arızaları gidermek, gideremediğini ilgili birime bildirmek.

Stant talepleri ile kurumumuzu ilgilendiren tanıtım amaçlı stantları açma işlerini yürütmek.

Merkezde temizlik işlerinin denetim, puantaj ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Merkezde oda tahsisleri ile işleri yürütmek.

Genel Müdürlüğün Merkez birimlerinde kullanılmakta olan elektronik ve mekanik makine ve cihazların  (faks cihazları, klima ve kesintisiz güç kaynakları, fotokopi makinesi,  asansör, telefon santrali, otomatik kapı, klima sistemleri, elektrojen grupları,  soğutma grupları v.b.) yıllık periyodik bakım ve onarım taleplerini ve sözleşmelerin takibini yapmak.

 

Kurum içi ve Kurum dışı haberleşmeyi düzenli bir şekilde sağlayarak, arayanlara Kuruma yakışır şekilde cevap verilmesini sağlamak.

Santrale ait verilecek numaraların tahsis/tesis, nakil, iptal işlemlerini başlatmak ve sonuçlandırmak.

Telefon hattı mevcut ise hattın kurulmasını sağlamak.

Hat olmayan yerler için İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına hat yapımını sağlatmak.

Telefon ve santral arızalarını gidermek veya gidertmek bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

Kuruluşumuzun organizasyonlarını yapmak ( Havalimanları açılış törenleri v.s)

Merkezde bulunan matbaa makinelerinin her an çalışır durumda olmasını temin ederek Genel Müdürlük ve Taşra Teşkilatlarının matbaa ve basım işlerini aksaksız olarak yerine getirmek.

Matbaa hizmetleri için gerekli her türlü malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli yazışmaları ve belgeleri tanzim ve temin etmek.

 

Müdürlüğü ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek.

Müdürlük bünyesinde çalışan personel hakkında sicil işlemlerini yürütmek, disiplin işlemlerini Başkanlığa arz etmek.

Personelin günlük yoklamasını takip etmek, hastane ile ilgili işlemleri koordine etmek, mazeret izinlerini Başkan Yardımcısı onayına sunmak ve yıllık izinlerini planlamak.

Daire Başkanlığının diğer birimleri ile koordineli olarak çalışmak.

Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Ek Dosyalar